12.27.2556

ระเบียบการ สถาบันพระบรมราชชนก 2557

 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนกจึงกำหนดเกณฑ์เฉพาะในการรับสมัครและคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1..เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
โดยชอบธรรมตามกฎหมาย1 มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (18 สิงหาคม 2557)
...
.
1ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย คือ  บุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์  ในกรณีที่บิดา หรือมารดาของผู้เยาว์ไม่มีอำนาจปกครองแล้ว
...
2..เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
.(18 สิงหาคม  2557 หรือเกิดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2522 - 18 สิงหาคม 2541)
3..ส่วนสูง
..หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
..หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
..สำหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร
4..เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
5..เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
6..ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2557 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521
7..กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ2 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต จะต้องนำบัตรข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาใช้เป็นหลักฐานในวันตรวจเอกสารหลักฐาน มีคะแนนเพิ่ม 100 คะแนน ทุกประเภทโควตาหรือทุกอันดับการเลือก เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่เริ่มทำใบสมัคร)
...
.
2ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ  หรือข้าราชการบำนาญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่ได้เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การกรอกข้อมูลด้านการศึกษา เรื่องหน่วยกิตและเกรดเป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ เมื่อข้อมูลที่กรอกไม่ตรงกับหลักฐาน โปรดปฏิบัติดังนี้
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ ปพ.๑ ในการกรอกข้อมูล และเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่  โปรด download ใบรับรองหน่วยกิตและผลการเรียน เพื่อนำไปให้ทางโรงเรียนออกใบรับรอง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล และเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์
.
โรงเรียนรัฐบาล :: download ::
.
โรงเรียนเอกชน :: download ::
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๔  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนโปรดdownloadใบรับรองหน่วยกิตและผลการเรียน เพื่อนำไปให้ทางโรงเรียน/ศูนย์กศน.ออกใบรับรองเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล และเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์
.
โรงเรียนรัฐบาล :: download ::
.
โรงเรียนเอกชน :: download ::
.
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน :: download ::
รายละเอียดอื่่นๆ จำนวนรับสมัคร โควตาแต่ละพื้นที่ขอให้น้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์หลักได้เลย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า