3.16.2556

ทุน Sukanya FundScholarship วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางประกาศทุนการศึกษา Sukanya Fund Scholarship ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ปิยมาภรณ์ สวัสดี ๐๘๗-๖๕๗๒๓๒๐
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษาภาคม 2556
หลักฐานประกอบการสมัคร
(๑)ใบสมัครขอรับทุน
(๒)สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย (จากสถานศึกษาเดิม) จำนวน ๑ ชุด
(๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
(๔)สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
(๕)หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกจากสถานศึกษาเดิมและหรือจากคณะ / สาขาวิชาเดิม) จำนวน ๑ ชุด
(๖)รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป 
(๗)แฟ้มสะสมผลงานของผู้ขอรับทุน (สำเนา ๑ ชุด)

เพิ่มเติม* คลิก 
ใบสมัครการขอรับทุน* คลิก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า