3.30.2556

รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.อ. ภูเก็ต 2556


โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว  และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้
  
     คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
GPAX          
6 ภาคการศึกษา
(เกณฑ์ขั้นต่ำ)
GPA 6 ภาคการศึกษา (เกณฑ์ขั้นต่ำ)
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.75

-

2.50

3.00
วิเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    
        2.25
 
             -

            -

           2.25
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.25

2.25

2.25

2.25

 
กำหนดการรับสมัคร
1 – 10 เมษายน 2556     นักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งไปที่
E-mail : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   

11เมษายน 2556          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
                                     http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
17เมษายน 2556           สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                     วิทยาเขตภูเก็ต  เวลา 09.00 น.

19เมษายน 2556         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
                                    
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา
                                   วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออก 
จากการสอบอื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม               ดูได้ที่     www.phuket.psu.ac.th  
ติดต่อสอบถาม                      076-276050-1 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า