3.16.2556

รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม่ฟ้าหลวง 56


           ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
                6. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6) ดังนี้
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
                    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                    4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(ชั้น ม.4-ม.6)
                    5. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                    6.สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี) 
3.1กำหนดการรับสมัครออนไลน์
             ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
3.2 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการ  สมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
-   พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์
    (ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556)
    ดังรายชื่อต่อไปนี้
          1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          2. ธนาคารกรุงไทย
          3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
- เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
- ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
     1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                     2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร             
                     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ              
                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ
                     5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(ชั้น ม.4 -ม.6) จำนวน 1 ฉบับ
                     6. เรียงความแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                     7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)
ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
เรียน     คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
             อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)
 4. การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
        พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเรียงความ
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
        วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทาง www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th
 6. เงื่อนไขอื่นๆ
          6.1 การรับนักศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ไม่ตัดสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
          6.2 การรับนักศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
          6.3 ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
          6.4 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          6.5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          6.6 กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและกำหนดการเข้าหอพัก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า