7.10.2557

รับตรง สาขาวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดสอนและดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา Bachelor of Arts Program in Sinology สังกัดสำนักวิชาจีนวิทยา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
ปัจจุบันประเทศจีนกำลังพัฒนาตนขึ้นเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งของศตวรรษ จึงทวีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจักสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และกอปรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ชาวไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของประเทศจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกเหนือไปจากความสามารถและทักษะทางภาษาจีน คุณลักษณะทั้งหมดนี้จะอำนวยให้การปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา จึงมุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ดังกล่าวของประเทศจีน เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดวิถีจีน นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนและประสบความสำเร็จในกิจการสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ
ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความสามารถและทักษะทางภาษาจีนในระดับเหมาะสม ซึ่งจะอำนวยให้ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับจีนในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับจีนและสามารถประยุกต์ใช้คุณลักษณะดังกล่าวในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการต่างประเทศ ครูอาจารย์วิชาภาษาจีน และวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น นักวิจัยด้านจีนวิทยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนได้เป็นอย่างดี 
หมายเหตุ
กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ติดตามทาง 
www.mfu.ac.th หรือ www.admission@mfu.ac.th หรือ
ติดต่อส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6103-6
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า