6.21.2556

สอบแพทย์ สัมมนา “เรียนแพทย์ ทันตะ เภสัช ประเทศมาเลเซีย” แพทยสภาไทยรับรองแล้ว

เหลือเวลาเพียงไม่กี่ปีประเทศไทยของเรา จะย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาไทยเตรียมพร้อมหรือยังกับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ที่อาจจะทำาให้ในแต่ละสาขาอาชีพต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มโอกาสในการ ทำางานได้ในหลายๆ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกด้วย สถาบันเมดโค้ช (MEDCOACH INSTITUTE) ขอแนะนำาอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ให้แก่ น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ แพทย์ ทันตะ เภสัช ต่างประเทศ นั่นก็คือ ประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย ซึ่งมีความสามารถและได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา รัฐบาลมาเลเซียให้ควาสำาคัญกับ การศึกษาเป็นลำาดับต้นๆ ด้วยเชื่อมั่นว่า “การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพสังคมและเศรษฐกิจชาติ”
ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร) โดยมีเมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) นับว่าเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้เลยทีเดียว ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาบาฮาซามลายู แต่ชาวมาเลย์สามารถใช้ภาษา อังกฤษพูดกันได้อย่างแพร่หลาย สภาพอากาศก็จะคล้ายๆ กับบ้านเรา เพราะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นเหมือนประเทศไทย ดังนั้นการเรียนแพทย์ในมาเลเซีย จะได้คุ้นเคยกับโรคในเขตร้อนคล้ายๆกับบ้านเราเลยทีเดียว
IMU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในด้านสายวิทย์สุขภาพ ก่อตั้งในปี 1992 ซึ่งก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 20 ปี และเป็น มหาวิทยาลัยแรกที่มีพาท์เนอร์ร่วมกับมหาลัยแพทย์ในต่างประเทศ แคมปัสหลักจะอยู่ที่ Bukit Jalil ในกัวลาลัมเปอร์ และมหาวิทยาลัยนี้จัดว่ามีครบทั้งในด้านอุปกรณ์การเรียน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น ร้านค้า ธนาคาร ร้านอาหาร และมีสถานที่ให้นักเรียนพบปะพูดคุย หรือใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน ถือเป็นการ เรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วย การเรียนการสอนที่นี่จะเน้นสอนแบบประยุกต์เนื้อหาการสอนกับเคสต่างๆ ซึ่งจะทำาให้นักเรียน นำาความรู้มาใช้กับคนไข้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้ปัญหาจากคนไข้ต่างๆ ทำาให้นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง ระบบการเรียนการสอนของที่นี่จะแบ่งเป็น 2 Phases คือ
- Phase 1 (Medical Sciences) จะเรียนด้วยกัน 5 เทอม จะเน้นสอนเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน มหาวิทยาลัย ได้แก่ cell and molecular biology, anatomy, biochemistry, physiology, pharmacology เป็นต้น - Phase 2 (Clinical Training) จะเน้นเรียนในคลินิก แต่นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนกับมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์กัน เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น
มหาวิทยาลัย MAHSA ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถทาง ด้านการสุขอนามัยให้แก่ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้จัดหาเครื่องอำานวยความสะดวกที่ล้ำาสมัยต่างๆ ไว้ให้เพื่อ จัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมและการฝึกฝนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง อีกทั้งยังอยู่ติดกับแหล่งอำานวย ความสะดวกต่างๆมากมาย อาทิเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านค้า คลีนิค และสถานนีรถไฟ LRT
Special!!!! เหลียวหลังเพ่อืนบ้าน ASEAN ดูงานรอบรั้วมหาลัยใน มาเลเซียในราคาชลิๆๆๆ กัวลาลัมเปอร์ เกน็ตงิ้ฯ (Day Trip) 3 วัน
15-16-17 กรกฏาคม 2556
มาเลเซียถูกใจ ใครๆ ก็ไปได้ ชมเมืองหลวงใหม่ เที่ยว นครแห่งความบนัเทิง
Special!!!! เหลียวหลังเพ่อืนบ้าน ASEAN ดูงานรอบรั้วมหาลัยใน มาเลเซียในราคาชลิๆๆๆ กัวลาลัมเปอร์ เกน็ตงิ้ฯ (Day Trip) 3 วัน
15-16-17 กรกฏาคม 2556
มาเลเซียถูกใจ ใครๆ ก็ไปได้ ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา เที่ยวเก็นตงิ้ไฮแลนด์ นครแห่งความบนัเทิง ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส เพลินช้อปปิง้ในนครกัวลาลัมเปอร์
MAHSA มีโปรแกรมสหเวชศึกษาอย่างครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติต่างๆ ที่มีชื่อ เสียง ช่วงระยะเวลาจากประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ได้ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผสมผสานเข้ากับการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีแบบองค์รวมด้วยความเข้าใจโดยตรงทางด้านการ ฝึกงาน มหาวิทยาลัย MAHSA สอนหลักสูตร MBBS ใช้เวลาเรียนเพียง 5 ปี ที่มาเลเซีย ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 3.3 ล้านบาท การเรียนการสอนคล้ายกับ IMU คือเน้นการนำาความรู้ประยุกต์เข้ากับปัญหาของคนไข้หรือเรียนจากประสบการณ์ตรงที่ ตรวจคนไข้ ส่วนอุปกรณ์การเรียนก็ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร และสิ่งอำานวยความสะดวกในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย สำาหรับหอพัก จะมีที่พักของทางมหาวิทยาลัยให้เลือกหลากหลาย ทั้งห้องเดี่ยว หรืออยู่รวมกับเพื่อน ซึ่ง ราคาที่พักก็จะต่างกันไป
หลักสูตร MBBS แบ่งเป็น 2 phase คือ
- Phase 1-Pre-Clinical จะเรียน 2 ปีแรกที่ Masha University College, Jalan University Campus
- Phase 2 –Clinical Program ปีที่ 3-5 จะเรียนที่ Hospital Kuala Lumpur การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม. 6 และมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป สมัครได้โดยยื่น ทรานสคริป พร้อมผลสอบ IELTS
สถาบันเมดโค้ชขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อแพทย์ ทันตะ เภสัช ประเทศมาเลเซียเข้าฟัง “สัมมนาฟรี” โดย Dr. Shahril Datuk ซึ่งเป็นผู้อำานวยการหลักสูตรจาก Mahsa University โดยจะแนะนำา หลักสูตรและตอบคำาถามที่น้องๆอยากรู้ทุกคำาถาม พบกันในวันอาทิตย์ที่ 14 กค. 56 เวลา 10:00-12:00 น. สำารองที่นั่งโดยส่งชื่อ-นามสกุล ผู้ที่จะเข้า ร่วมฟังสัมมนา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ มายัง medcoachinstitute@gmail.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า