6.25.2556

โควต้า57 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557


 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้
  หมายเหตุ
 1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
 2. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 •  หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2557 กรณีผู้สมัครกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะใช้ ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน และในกรณีผู้สมัครทราบผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้วให้ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน

  การรับสมัคร
   รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 3 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  การดำเนินการวัน เดือน ปี
  วันเริ่ม
  รับสมัคร
  วันสุดท้าย
  ในการสมัคร
  ประกาศรายชื่อ
  ผู้มีสิทธิ์
  สอบสัมภาษณ์
  สอบสัมภาษณ์
  และยืนยันสิทธิ์
  รอบที่ 11 กรกฎาคม 255613 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 255620-22 สิงหาคม 2556
  รอบที่ 214 สิงหาคม 25568 ตุลาคม 255611 ตุลาคม 255615-17 ตุลาคม 2556
  รอบที่ 39 ตุลาคม 25569 ธันวาคม 255613 ธันวาคม 255617-19 ธันวาคม 2556
   หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.
  • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้อง ทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)
  • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์
  • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องสมัครใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

  การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์
   ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการ โดยนำหลักฐานไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1:4) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
  6. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 300 บาท
  7. ค่าจองหอพักของมหาวิทยาลัย (เฉพาะผู้ที่จองหอพักในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 2,000 บาท
  8. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 10,000 บาท
   (ค่าจองหอพัก ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามข้อ 7-8 เมื่อชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557)
   หมายเหตุ
  • กรณีที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ประสงค์สละสิทธิ์เพื่อสมัครใหม่ และได้รับคัดเลือกในหลักสูตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายหลักสูตรใหม่ จำนวน 500 บาท
  • เอกสารในข้อ 2-4 ให้ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษ A4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • ผู้สมัครสามารถ download ใบรับรองแพทย์ จาก Website รับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อรับรอง (ยกเว้นคลินิก)
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทโควตา ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0 7567 3101-5
  การรายงานตัวเข้าศึกษา
   มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไปรายงานตัวเข้าศึกษา ในเดือน สิงหาคม 2557 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์) ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ดังนี้
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคการเรียน) (ปพ.1 : 4) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   อนึ่ง ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
  เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
 • หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Admissions กลาง
 • ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ จะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สามารถ Down load จาก Website และให้จัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร หรือจดหมาย (ไปรษณีย์ ประทับตรา ภายในวันที่ 24 มกราคม 2557 เท่านั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆ ในทุกกรณี และทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดๆ
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษา ในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาน้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 มกราคม 2557
 • กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

  ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า