6.25.2556

โควตาเรียนดี57 โควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลการรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส.
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 และ ปวช.
กำหนดการสำหรับโควตาพื้นที่
- รับสมัคร : 2 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 - ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน : 10 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบข้อเขียน : 14 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน : 18 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบสัมภาษณ์ : 21 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 26 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม : 7 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556
กำหนดการสำหรับโควตาเรียนดี
 - รับสมัคร : 2 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 10 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบสัมภาษณ์ : 22 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 26 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าบำ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม : 7 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า