6.25.2556

รับตรง57 รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557

 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 2 กรกฎ่คม 2557 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้
 • เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
การรับสมัคร
 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้ง กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 5 รอบ ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ดังนี้
การดำเนินการวัน เดือน ปี
วันเริ่ม
รับสมัคร
วันสุดท้าย
ในการสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
และยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 11 กรกฎาคม 255613 สิงหาคม 255ุุ6ุ16 สิงหาคม 255620-22 สิงหาคม 2556
รอบที่ 214 สิงหาคม 25568 ตุลาคม 255611 ตุลาคม 255615-17 ตุลาคม 2556
รอบที่ 39 ตุลาคม 25569 ธันวาคม 255613 ธันวาคม 255617-19 ธันวาคม 2556
รอบที่ 410 ธันวาคม 255611 มีนาคม 255714 มีนาคม 255718-20 มีนาคม 2557
รอบที่ 512 มีนาคม 255713 พฤษภาคม 255716 พฤษภาคม 255720-22 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 614 พฤษภาคม 25572 กรกฎาคม 25574 กรกฎาคม 25577, 9 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ
 • สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมหรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)
 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์
 • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องสมัครใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

การสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์
 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการ โดยนำหลักฐานไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1 : 4) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 300 บาท
 7. ค่าจองหอพักของมหาวิทยาลัย (เฉพาะผู้ที่จองหอพักในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 2,000 บาท
 8. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 10,000 บาท
 (ค่าจองหอพัก ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และเมื่อนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557)
  หมายเหตุ
 • ใบแจ้งผลการสอบ GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรเทคนิค-การแพทย์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรสถาปัตยกรรมและ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม เท่านั้น
 • กรณีที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ประสงค์สละสิทธิ์เพื่อสมัครใหม่ และได้รับคัดเลือกในหลักสูตรใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายหลักสูตรใหม่จำนวน 500 บาท
 • เอกสารในข้อ 2-4 ให้ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษ A4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ผู้สมัครสามารถ Down load ใบรับรองแพทย์จาก Website รับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อรับรอง (ยกเว้นคลินิก)

การรายงานตัวเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไปรายงานตัวเข้าศึกษา ในเดือน สิงหาคม 2557 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์) ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ดังนี้
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคการเรียน) (ปพ.1 : 4) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 อนึ่ง ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://entry.wu.ac.th/detail.asp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า