2.27.2557

โควตาเด็กดีมีคุณธรรรมฯ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาชนอย่างแท้จริง และเป็นการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมจํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และชัยนาท) สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม) และสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ ประจวบคีรีขันธ์) 
รับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 มีนาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า