2.27.2558

รับตรง58 หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurshi ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 58

 
 
รับตรง วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 2558
GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึ้น หลักสูตรจึงเป็นการบูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรม
นักศึกษาจะสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเสนอแนวทางและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัครถึง  17 มีนาคม 58
ระบบสมัครออนไลน์ที่ www.sgs.tu.ac.th/undergraduate

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า