9.29.2556

ลูกพระจอมเกล้า ^^ พิธีถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฎิญาณ มจธ. (บางมด)


"ลูกพระจอมฯ พร้อมใจถวายสัตย์ 
ปฏิญาณ ด้วยมนัส ธำรงแสงแห่งความดี" 

พิธีถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฎิญาณประจำปีการศึกษา 2556 
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556


เข้าไปชม ฉบับเต็มได้ที่  https://www.facebook.com/KMUTTPHOTOCLUB/photos_stream  

"ก่อนจะสิ้นพิธีถวายสัตย์ ก่อนจะหัดฝึกตนทนคนหยาม 

ก่อนจะได้ลงมือทำสิ่งทราม ก่อนจะตามรอยโลกอันโศกซม 

หากจะห่างร้างคำที่ทำสัตย์ หากจะขัดสัญญาสง่าสม 
หากจะบูชาเครื่องแบบที่คนชม หากนิยมถามใจย่อมรู้ดี

ลองคิดตามถามย้ำสิ่งทำอยู่ ลองคิดดูพิธีกรรมค้ำศักดิ์ศรี 
ลองคิดมองความสัตย์สร้างคนดี ล้วนมีสิทธิ์เสรีที่จะมอง"

' พิ ธี ถ ว า ย บั ง ค ม แ ล ะ ก ล่ า ว สั ต ย์ ป ฏิ ญ า ณ'
16 กันยายน 2556

ขอขอบคุณ  ภาพสวยๆจาก  

www.facebook.com/KMUTTPHOTOCLUB
www.facebook.com/loiizallz.ahha

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า