9.03.2556

รับตรง57 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ในปีการศึกษา 2551-2556 คณะฯได้ดำเนินการโครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ซึ่งมีผลการตอบรับที่ดี อีกทั้งจากการประเมินผลการเรียนในเบื้องต้นของนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกภายใต้โครงการฯนั้น นิสิตส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในขั้นดีและมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรที่คณะฯเปิดสอน ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตภายใต้โครงการนี้ โดยจำนวนนิสิตที่เปิดรับจะแบ่งจากจำนวนนิสิตที่รับโดยผ่านการคัดเลือกของ สกอ. ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนรวมของนิสิตที่เข้าใหม่ที่ได้วางแผนเอาไว้ เพื่อให้การเปิดรับนิสิตในโครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คนโดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
-ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
-หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิต
กำหนดการ
เวลาดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
3.1 การรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  ถึงวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  2556
www.direct.arch.ku.ac.th         และธนาคารไทยพาณิชย์
3.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556
www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.3 การสอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556
ศูนย์เรียนรวม  4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2557
www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.5 การสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.6 การประกาศผลสอบภาษณ์              
วันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2557
www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.7 การรายงานตัวและชำระเงิน
เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา
วันจันทร์ที่  24 ถึงวันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://direct.arch.ku.ac.th/57/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า