10.05.2556

ระเบียบการ รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1   เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2   เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
1.3   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
1.4   เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
1.5   เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1.6   เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)             
1.7     ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในปีการศึกษา 2557
1.8   มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
2.2 ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในวันที่ 4-5 มกราคม 2557
2.3 ใช้ผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง กสพท. จัดสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
2.5 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนตามกลุ่มสาระ ดังนี้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                       รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                        รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 จำนวนที่รับ
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน ดังนี้
3.1 นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน         ได้แก่
                             (1)     จังหวัดเชียงราย                  จำนวน 2 คน
                             (2)     จังหวัดเชียงใหม่                 จำนวน 1 คน
                             (3)     จังหวัดแม่ฮ่องสอน              จำนวน 1 คน
                             (4)     จังหวัดลำพูน                      จำนวน 1 คน
(5)     จังหวัดลำปาง                     จำนวน 1 คน
(6)     จังหวัดพะเยา                      จำนวน 1 คน
(7)     จังหวัดแพร่                        จำนวน 1 คน
(8)     จังหวัดน่าน                        จำนวน 1 คน
(9)     จังหวัดอุตรดิตถ์                  จำนวน 1 คน
(10)    จังหวัดพิษณุโลก                จำนวน 1 คน
(11)    จังหวัดสุโขทัย                    จำนวน 1 คน
(12)    จังหวัดตาก                        จำนวน 1 คน
(13)    จังหวัดนครสวรรค์                จำนวน 1 คน
(14)    จังหวัดกำแพงเพชร              จำนวน 1 คน
(15)    จังหวัดเพชรบูรณ์                 จำนวน 1 คน
(16)    จังหวัดพิจิตร                      จำนวน 1 คน
(17)    จังหวัดอุทัยธานี                  จำนวน 1 คน
3.2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 14 คน

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.admission.mfu.ac.th
วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม 2556
ถึง   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ไทย (Pay@Post)
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร           ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง                   ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                      333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100               (ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ 2557)
สอบวิชาสามัญ 7 วิชา
4-5 มกราคม 2557
สอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557              
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
6.1 กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 -วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
(ระบบจะปิดการรับสมัครอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.)

องค์ประกอบในการคัดเลือก
ขั้นตอน
องค์ประกอบ
ค่าน้ำหนัก
เงื่อนไข
ขั้นตอนที่
1
- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ได้แก่                        (รวม 100%คิดเป็นสัดส่วน 70%) วิทยาศาสตร์ 40% (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 20%ภาษาไทย 10%  สังคมศึกษา 10% *ภาษาอังกฤษ 20%
30%

70%

รวม 100%
*ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 คะแนน


ขั้นตอนที่ 2
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผู้สมัครชำระค่าตรวจร่างกายด้วยตนเอง ตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด
ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์
100%
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท  โดยชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (12 ภาคการศึกษา)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
          - ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน
          - ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
          - ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 
          - ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campusประมาณ 2,200 บาท
          - ค่า Package Freshiesประมาณ 1,000 บาท
          - ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน
 
 สำเนาประกาศรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2557 [ 1,012.41 KB] 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า