10.10.2556

รายชื่อ 18 สถาบันที่เข้าร่วม ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557

| รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (Clearinghouse) ปี 2557*
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11.มหาวิทยาลัยมหิดล
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12.มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.มหาวิทยาลัยทักษิณ 13.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี15.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.กพสท.
8.มหาวิทยาลัยนครพนม17.สถาบันพระบรมราชชนก
9.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์18.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  
 หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า