10.30.2554

เลื่อนสอบโครงการเครือข่ายวิทย์ และพลศึกษาคืนถิ่น มศว


เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ออกไปก่อน


                                รายละเอียด  http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540069.pdf

โควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2555


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554
ดาวนโหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัคร ... คลิกที่นี่ ...

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2555ประกาศคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
“โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555”
---------------------------------
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบให้สถาบันการศึกษารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ใช้คะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในการดำเนินการจัดสอบ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง ดังนั้น คณะโบราณคดี จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการรับตรง
ปีการศึกษา 2555”เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี และเป็นการขยายโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

1. จำนวนที่รับเข้าศึกษา
1.1 สาขาวิชาโบราณคดี                 จำนวน               20    คน
1.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ              จำนวน               25    คน
1.3 สาขาวิชามานุษยวิทยา                      จำนวน               25    คน
1.4 สาขาวิชาภาษาไทย                  จำนวน               30    คน
1.5สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                      จำนวน               25    คน
1.6สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                      จำนวน               25    คน
รวม          150      คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
. คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553(ใบจบระบุ มีนาคม 2554)
  สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
 1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
 4. มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
 5. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 6. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
 7. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 9. มีผลการทดสอบGATและ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ตามที่สาขาวิชากำหนด
. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1. สาขาวิชาโบราณคดี  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
2.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2.1 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.3ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
หมายเหตุ    1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
          2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

3.1 กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
4. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนสอบ GATหรือ PATโดยใช้ค่า xiของคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก
พิจารณาคะแนนจากคะแนนสอบ
เกณฑ์การพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดี
85 GATรวม
-
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
85 GATรวม
-
สาขาวิชามานุษยวิทยา
85 GATรวม
-
สาขาวิชาภาษาไทย
85 GATรวม
-
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
85 GATตอนที่ 2
ไม่ต่ำกว่า 50 %
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
77 PAT7.1
ไม่ต่ำกว่า 40%
หมายเหตุ      การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยผู้สมัครต้องส่งคะแนนสอบ GATหรือ PAT ทุกคน ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่สมัคร
การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- บุคลิกภาพ 25%               
- ทัศนคติ 25%
- ความรู้ทั่วไปในสาขาที่สมัคร 50 %
6. กำหนดการทดสอบความรู้
ตามตารางสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
7. การส่งผลการสอบGATหรือ PAT
ผู้สมัครสามารถส่งคะแนนสอบGATหรือ PAT ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 โดยทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ E-mail : archae_fac @ su.ac.th และ ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555”
---------------------------------
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบให้สถาบันการศึกษารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สามารถดำเนินการได้ 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง  ดังนั้น คณะโบราณคดี จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555” เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดีและสาขาวิชาภาษาไทย ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี และเป็นการขยายโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย

1. จำนวนที่รับเข้าศึกษา
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- สาขาวิชาโบราณคดี                 จำนวน               5      คน
ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรือ อักษรโบราณท้องถิ่น
- สาขาวิชาภาษาไทย                  จำนวน               10    คน
รวม            15     คน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
. คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553(ใบจบระบุ มีนาคม 2554)
  สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
 1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
 4. มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
 5. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 6. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
  • สาขาวิชาโบราณคดี
 7. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาภาษาไทย
 9. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
 10. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
 11. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น
. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี
 1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
 2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น
 3. การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงาน สำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป และต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
  ได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
 4. เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) มีดังนี้
 5. ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น
หมายเหตุ1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
            2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

3.1 กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
3.2 ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครเข้าสู่Website : www.archae.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร และส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้นถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด
2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคุณสมบัติ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ”ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้ส่งถึงคณะโบราณคดีภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์  

ฝ่ายรับสมัคร  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.archae.su.ac.th หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 3 วันทำการ
6. ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”จาก Website : www.archae.su.ac.th
ทั้งนี้ คณะโบราณคดีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
3.3 หลักฐานประกอบการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสาร (หลักฐาน) ดังต่อไปนี้
สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านที่ประสงค์จะสมัครจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
สาขาวิชาโบราณคดี
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ในระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาภาษาไทย
ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นโดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรางวัลด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ
3.4 วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
ชำระผ่านธนาคารตามเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร
3.5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครจำนวน 550บาท
หมายเหตุค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก
การทดสอบ
สาขาวิชาโบราณคดี
สัมภาษณ์
สาขาวิชาภาษาไทย
สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 1. บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
  1. หลักฐานการศึกษา
(2.1) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้วุฒิบัตรการศึกษา และใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
(2.2) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
(2.3) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา และสำเนาผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบรายงานการตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.thเท่านั้น
 3. เอกสารแสดงความสามารถ ฉบับจริง
หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา
ในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธี คือ
1. ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
2. ป้ายประกาศผลสอบที่หน้าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
7. การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปตามสถานที่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
8. เกณฑ์ในการพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดี
สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
 • บุคลิกภาพ 25%               
 • ทัศนคติ 25%
 • ความรู้ทั่วไปทางโบราณคดี 50 %
สาขาวิชาภาษาไทย
สัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
 • บุคลิกภาพ 25%               
 • ทัศนคติ 25%
 • ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย 50%
สอบปฏิบัติ 100 คะแนน พิจารณาจาก ความสามารถในการแสดงออกด้านดนตรีไทย หรือการขับร้อง หรือการอ่านเอกสารโบราณท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.archae.su.ac.th/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 2555


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน 
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.
รายละเอียดทั้งหมด http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/st55/Binder1.pdf

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2555 Update
  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
  ขยายเวลาโครงการของคณะวิทยาศาสตร์
  โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  โครงการ พสวท.
  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
  โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2555

  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2/2554

  โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการ "ทุนมงคลสุข"
  โครงการลูกพระบิดา 1
  โครงการศึกษิตศิลปะ
  โครงการลูกพระบิดา 2
 

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ ม.แม่โจ้


  ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีความสามารถ ด้าน ดนตรี กีฬา และ นาฏศิลป์ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2554 นี้ สนใจ คลิ้กตามลิงค์ ข้างล่างเลยน่ะค่ะ 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx  

เลื่อนการสอบข้อเขียน และส่งเอกสาร ม.มหิดลประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท จากวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ประกาศแจ้งการเลื่อนสอบข้อเขียนระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท (เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม) จากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2554
 


 ประกาศแจ้งการขยายเวลาส่งซองเอกสารหลักฐานการสมัครสอบระบบมหิดลโควตา (เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม) จากวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ขยายเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

แต่สามารถติดต่อทางhttp://www.facebook.com/academic.mahidol#!/academic.mahidol?sk=wall

ขยายการรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2555


มหาวิทยาลัย ประกาศขยายการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องจาก เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ จึงได้ขยายเวลารับสมัครออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เกิดอุทกภัยได้มีโอกาสสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และ การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ได้เลื่อนการสอบออกไป ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้เลื่อนการรับสมัครตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้คะแนน GAT/PAT ในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ต่อไป โดยมีกำหนดดังนี้
 
รับสมัคร
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2554
ส่งเอกสาร (สำเนาใบสมัคร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน)
2 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 ธ.ค. 2554
สอบสัมภาษณ์ / สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ
6 ม.ค. 2555
ประกาศผล / ยืนยันสิทธิ์
6 ม.ค. 2555
เกณฑ์ในการคัดเลือก 1. GPAX (4 ภาคการศึกษา) 10%
2. GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 20%
3. PAT (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%
4. PAT (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.facebook.com/walailak.admissions หรือ โทร.0 7567 3101-12

โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 192/2554 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
หน้าเว็บไซต์หลัก http://arch.kku.ac.th/

เลื่อนรับสมัครทุน TEPE วิศวฯ มธ


UploadImage
ตามที่ทางโครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครทุน TEPE ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2554 นั้น เนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคกลาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถสมัครทุน TEPE ได้ตามกำหนด ทางโครงการ TEP&TEPE ได้พิจารณาเลื่อนการรับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีความจำเป็นต้องปิด server ของคณะ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้เว็บไซต์โครงการไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ

ดังนั้น ในระหว่างนี้ หากน้องๆคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสถามได้ที่ Facebook โครงการ TEP&TEPE ที่ tep.tepe.pr@gmail.com และหากสนใจสมัครสอบทุน TEPE สามารถเข้ากรอกข้อมูลรับสมัครได้ที่ http://58.64.30.184/teptepe/admission

 

โควตาพิเศษ ม.ศรีปทุม 2555


ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 4-5 ปี (ตลอดหลักสูตร) รวมมูลค่าทุนสูงสุด 50,000 บาท
ภายใต้ข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 นับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้ จำกัดจำนวนทุนการศึกษา สาขาวิชาละ 30 ทุน โดยต้องชำระเงินขั้นต่ำเพื่อยืนยันสิทธิ์ และทำการรายงานตัว พร้อมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) ชั้น 4 ห้อง 10-407
 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
โดยให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ที่เมนู ระบบสมัครออนไลน์
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด
2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบทุกช่องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง (โปรดเลือกศูนย์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)
3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก
มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
5. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท นำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบ
6. หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (ภายใน 2-3 วันทำการ) ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดส่งบัตรประจำตัว
ผู้สมัครให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้ และให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
7. นำหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ทั้งหมดมายื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบที่สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์หลัก http://www.spuadmission.com/bachelor55/index.html
 

ขยายเวลารับสมัคร "ทุนรัตนมงคล" ม.หอการค้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนาม "ทุนรัตนมงคล" ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ที่มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "ทุนรัตนมงคล" (นามทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 265 ทุนต่อปี
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 1. สําเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
 2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 4 ภาคเรียน
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. ถ้ามีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ต้องนำหลักฐานการรับสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบ อันประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบ ปพ. 1:4 4. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 1. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน อันประกอบด้วย ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปี)
 2. ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง คือ
  หมวดค่าธรรมเนียม
  - ค่าเอกสารลงทะเบียน 50 บาท
  - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200 บาท
  - ค่าปรับอากาศ 125 บาท / วิชา
  - ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ 1,000 บาท
  หมวดเบ็ดเตล็ด
  - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 500 บาท
  - ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 500 บาท
  - ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
  - ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 700 บาท
  - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 350 บาท
 3. ได้รับอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Hybrid Learning ของมหาวิทยาลัย คนละ 1 ชุด
 4. ผู้ขอรับทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อทุนการศึกษาhttp://www.utcc.ac.th/scholarship
วิธีการสมัคร มี 2 วิธี ดังนี้
 1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 และชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
 2. ลงทะเบียน สมัคร และชำระเงินออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อสมัครเรียน
กำหนดการรับสมัคร
 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554
 3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2554
 4. ประกาศผลผู้ที่สอบผ่านและได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2554
 5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัวที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 11 - วันที่ 30 ธันวาคม 2554 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อยืนยันการรับทุนพร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินประกันการรับทุนนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่สอง จะคืนให้เมื่อสอบผ่านได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาแรก
ข้อปฏิบัติหลังได้รับทุนการศึกษา
 1. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยรายภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆภาคการศึกษาปกติ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนเป็นการถาวร
 2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 3. ต้องไม่มีสัญลักษณ์ F ในใบรับรองแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาและ/หรือมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 5. คะแนนความประพฤติต้องถูกตัดไม่เกิน 20 คะแนนตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
หมายเหตุ
กรุณานำหลักฐานการสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบ และถ้าข้อมูลที่บันทึกในใบสมัครไม่เป็นความจริงมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์ไม่ให้รับทุนการศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัคร

*** Download กำหนดการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล วันที่ 2 ธันวาคม 2554 **

ขยายเวลารับสมัคร วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล


10.22.2554

เลื่อนการสอบ คณะจิตกรรม ม.ศิลปากรประกาศ
 
ประกาศเลื่อนการสอบโครงการสอบตรงจาก วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 25554 เป็น
วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555  อ่านรายละเอียด

เลื่อนสอบข้อเขียน ม.ธรรรมศาสตร์


 
 
 
 
 
ระเบียบการรอติดตามได้ที่ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp

มศว กำหนดประกาศผลการสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดประกาศผลการสอบ ขั้นที่ 1 (ข้อเขียน) ป.ตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 และประกาศผลการสอบ ขั้นที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th

10.21.2554

เลื่อนสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี มกเลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
 

          เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นใจโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  คณะกรรมการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้พิจารณาผู้สมัครสอบบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อให้นักเรียนได้มีความสบายใจและมีความพร้อมในสอบคัดเลือกได้อย่างเต็มศักยภาพ และคาดการณ์ว่าเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ตลอดจนไม่กระทบต่อการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสมัครสอบอื่นๆจึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
 
 
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://music.hum.ku.ac.th/  
หรือ www.ku.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป***

10.20.2554

รับตรง คณะ นิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัคร ภายใน 25 มกราคม 2555

  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
  เปลี่ยนแปลง โครงการ วมว. 
  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
  โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2555

  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2/2554

  โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
  โครงการ วมว.
  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
  โครงการ "ทุนมงคลสุข"
  โครงการลูกพระบิดา 1
  โครงการไนติงเกล
  โครงการศึกษิตศิลปะ
  โครงการโควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  โครงการลูกพระบิดา 2

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า